Wednesday, 24 April 2024 - 1 : 42 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิต เร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่เขตภาษีเจริญ

กองทุนประกันชีวิต เร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิตปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้มารับผลประโยชน์ตามสิทธิคืนจากกองทุนประกันชีวิต ซึ่งพื้นที่ข้างต้นเป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งอันเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ ตามถิ่นที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่มีสิทธิรับเงินดังกล่าวในฐานข้อมูลของกองทุนฯ ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้จัดงานพบประชาชนเจ้าของกรมธรรม์ฯ ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร และสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตภาษีเจริญ ณ กุฏิเรือนไทย เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

ภายในงานดังกล่าว ได้มีการจัดเสวนาโดย นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจในภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต ตลอดจนวิธีการตรวจสอบและใช้สิทธิในการขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนประกันชีวิต เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

© 2021 thairemark.com