Sunday, 23 June 2024 - 5 : 12 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมประชุม IFIGS ครั้งที่ 10

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมประชุม International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS) Conference 2023 ครั้งที่ 10 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 24-27 ตุลาคม 2566

นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตพร้อมด้วยนางสาวณฐินี ยงสถิรโชติ เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 งานคุ้มครองสิทธิ รักษาการหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ เดินทางเข้าร่วมการประชุม International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS) Conference 2023 ครั้งที่ 10 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 โดยมี Assuris ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาลกลางของแคนาดา จัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 50 คน จาก 14 ประเทศ การประชุมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับหน่วยงานคุ้มครองการประกันภัยจากทั่วโลก ที่สนใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่บริษัทประกันภัยประสบปัญหาจนต้องเลิกกิจการ รวมถึงร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขปัญหา และลดความเสี่ยงด้านการประกันภัย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินงานของแต่ละองค์กรในประเทศสมาชิก IFIGS ที่เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าวนี้ ได้มีการนำเสนอรายงานและข้อมูลที่มเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจตลอดจนปกป้องผู้เอาประกันภัย โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการประกันภัยจากองค์กรประกันภัยในประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา คาซักสถาน เคนย่า เกาหลีใต้ ไต้หวัน สเปน นอร์เวย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Work Shop บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการประชุม ซึ่งนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับภารกิจบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต

และกรณีศึกษาเกี่ยวกับบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ ถือเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันภัยจากทั่วโลก สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนประกันชีวิตประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันผ่านเครือข่ายความร่วมมือ แผนที่ 3 แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันภัยและกองทุนประกันชีวิตเพื่อประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรต่างประเทศ และยกระดับการดำเนินงานสู่มาตรฐานสากลต่อไป

© 2021 thairemark.com