Wednesday, 29 May 2024 - 1 : 14 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กปว.ร่วมเปิดสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา)

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในการเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่ ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 2966/7 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายไมตรี ชนูดหอม ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

โดยทางสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการจัดซื้ออาคารเพื่อเป็นที่ทำการ สำนักงาน คปภ.ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะใช้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยภายในอาคารสามารถรองรับการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงระบบประกันภัยของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การให้คำปรึกษาแนะนำต่าง ๆ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้แก่กองทุนประกันวินาศภัยในเรื่องของการช่วยรับคำขอชำระหนี้ให้แก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าหนี้ และช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย

© 2021 thairemark.com