Sunday, 26 May 2024 - 12 : 03 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย จังหวัดอุบลราชธานี

กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัยและสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ตัวแทน -นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ 3 โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ บทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงการติดตามเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่เกิดจากการทำประกันภัย ให้แก่กลุ่มตัวแทน-นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

โดยตัวแทน-นายหน้าที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายในครั้งนี้ ไปเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เอาประกันภัยในวงกว้าง พร้อมการตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้เอาประกันอันพึงได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการทำประกันภัย ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในธุรกิจประกันชีวิต นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพต่อไป

© 2021 thairemark.com