Thursday, 23 May 2024 - 4 : 56 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองทุนประกันวินาศภัย”ครั้งที่ 1

กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองทุนประกันวินาศภัย” ครั้งที่ 1 ปี 2566 (Knowledge Management : KM) ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม อักษร ระยอง เดอะ ไวทัลลิตี้ คอลเล็คชั่น จังหวัดระยอง โดยมีนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ

โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองทุนประกันวินาศภัยเกิดการพัฒนาจากการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด และเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยการเสาะหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ และนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้กับบทบาทหน้าที่ของตน รวมไปถึงการมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรและเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่

ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ หัวข้อ “พัฒนาระบบการยื่นคำทวงหนี้ และการขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย” การปรับปรุงสถานะระบบการยื่นคำทวงหนี้ / ปรับปรุงการคัดแยกมูลหนี้ในระบบคุ้มครองสิทธิ / การปรับปรุงระบบขอรับเงิน โดยนายธนาภพ นิรัชพรสกุล รองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และแนะนำการใช้ระบบ Line OA ที่ทางกองทุนประกันวินาศภัยกำลังเร่งเปิดระบบการใช้งาน

โดยนายณภัทร สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังมีการเสวนาในเรื่องของ “ขบวนการเตรียมความพร้อมทำแผนกู้เงิน ส่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ” และมีการติดตาม สรุปแผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ ปี 2566 พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา นำทีมโดยนางพัชราภรณ์ พุทธวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 งานบัญชีการเงินและบริหารเงินลงทุน และนายสังฆวุฒิ วาสุกะรัตน์ เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 งานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงานกองทุนประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมงาน

© 2021 thairemark.com