Tuesday, 5 March 2024 - 10 : 59 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันวินาศภัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ปี 2566

กองทุนประกันวินาศภัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ปี 2566 เมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2566 ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สร้างความรู้ความเข้าใจลักษณะงานและวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาร่วมกันและยังเกิดการเรียนรู้ไปจนถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

เพื่อให้บุคลากรกองทุนประกันวินาศภัย เข้าใจและทราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรมภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยทางกองทุนประกันวินาศภัยได้เชิญนายองอาจ มธุรกันต์ พนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและปลุกจิตสำนึกหรือวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งมีพนักงานกองทุนฯ ให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมาของกองทุนประกันวินาศภัย / ที่มาของเงินกองทุนฯ / กระบวนการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย มาตราฐานทางจริยธรรมภาครัฐ

และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย และยังมีการ Workshop การวางแผนการทำงานเพื่อมุ่งเป้าหมายของกองทุนประกันวินาศภัย รวมไปถึงการตอบข้อซักถาม เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงานที่เข้าร่วมงาน

© 2021 thairemark.com