Friday, 21 June 2024 - 8 : 51 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ปี 6 ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดชุมพร

นำทีมโดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และพนักงานกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ปี 6 ลงพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในการเปิดพิธี

ทางกองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการตั้งบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยเกี่ยวกับการชำระหนี้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับที่ระลึกมากมายภายในงานอีกด้วย

© 2021 thairemark.com