Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 13 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมกิจกรรม สคบ. พบผู้บริโภค ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

นายนพพล เบี้ยวไข่มุข มอบหมายให้นายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เป็นวิทยากรจากกองทุนประกันชีวิตในการร่วมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาประกันภัยในโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ. “กิจกรรม สคบ. พบผู้บริโภค” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะมีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาประกันภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 หน่วยงาน

ประกอบด้วย สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย และกองทุนทดแทนผู้ประสบภับจากรถแล้ว กองทุนประกันชีวิตยังมีการออกบูธประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการทำประกันชีวิตให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมเสถียรภาพให้แก่ธุรกิจประกันชีวิตอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของกองทุนประกันชีวิต

© 2021 thairemark.com