Sunday, 10 December 2023 - 2 : 18 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กปว. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.

กปว. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. “กิจกรรม สคบ. พบผู้บริโภค (Onsite Meeting) ครั้งที่ 2”

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองทุนประกันวินาศภัย ในการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัยและสถานการณ์ในปัจจุบันในการเป็นผู้ชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ซึ่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยได้มอบหมายให้พนักงานกองทุนประกันวินาศภัยเป็นวิยากรแทนเนื่องจากผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยติดภารกิจในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย ประจำเดือนมีนาคม 2566

ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. “กิจกรรม สคบ. พบผู้บริโภค (Onsite Meeting) ครั้งที่ 2” โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยได้มอบหมายให้พนักงานกองทุนประกันวินาศภัยเป็นวิทยากรและตั้งบูธเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจเกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องการประกันวินาศภัย พร้อมทั้งตอบประเด็นข้อซักถามให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมฟังบรรยายและยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึกอีกด้วย

© 2021 thairemark.com