Monday, 11 December 2023 - 4 : 40 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิตลุยส่งเสริมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของกองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการสัมมนาเชิงกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายขององค์กร และกิจกรรม Work Shop ส่งเสริมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของกองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิตได้จัดโครงการสัมมนาเชิงกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายขององค์กรและจัดกิจกรรม Work Shop เสริมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากรของกองทุนประกันชีวิต เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ Lake Heaven Resort & Park จังหวัดกาญจนบุรี โดยในการสัมมนาครั้งนี้มีนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนา และเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับวิทยากรอีก 2 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวนฤมล พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่แผนงานและบริหารความเสี่ยง และนางสาวธนาพร อินทร์ชัย เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ซึ่งในการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของกองทุนประกันชีวิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการดำเนินงานและร่วมกันผลักดันให้แผนงานของกองทุนประกันชีวิต บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เสริมสร้างจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร ตลอดจนส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการทำงานของกองทุนประกันชีวิต ภายใต้ระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกองทุนประกันชีวิต พ.ศ. 2565

© 2021 thairemark.com