Friday, 24 May 2024 - 1 : 15 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมการอบรมอาสาสมัครประกันภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมการอบรมอาสาสมัครประกันภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยภายในงานดังกล่าวมีการออกบูธจากหน่วยงานเครื่อข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ภารกิจของแต่ละกองทุน และสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันให้แก่อาสาสมัครประกันภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมงานดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการประกันภัยในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (New Normal) กับเครือข่ายความร่วมมือ” จากผู้แทนทั้ง 3 กองทุน คือ กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ กองทุนประกันวินาศภัย และกองทุนประกันชีวิต เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป

© 2021 thairemark.com