Monday, 11 December 2023 - 3 : 51 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “เกษตรอุ่นใจ ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยอ้อย”จ.อุทัยธานี

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “เกษตรอุ่นใจ ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยอ้อย” โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้พนักงานกองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมการตั้งบูธภายในงาน โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “เกษตรอุ่นใจ ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยอ้อย” ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี ในการนี้กองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมออกบูธและแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นที่ดึงดูดความสนใจและจดจำกองทุนประกันวินาศภัยได้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การชำระหนี้แทนกองทุนฯ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึกภายในงานด้วย

© 2021 thairemark.com