Wednesday, 29 November 2023 - 8 : 32 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงาน “คปภ. เพื่อชุมชน” ปี 6 ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนบ้านสันติชล อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย ได้เดินทางเข้าร่วมงาน “คปภ. เพื่อชุมชน” ปี 6 ที่ชุมชนบ้านสันติชล อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ปี 6 โดยภายในงานมีการออกบูธของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น สำนักงาน คปภ. กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนประกันชีวิต เป็นต้น ซึ่งกองทุนประกันวินาศภัยได้มีการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระหนี้แทนกองทุนฯ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยในครั้งนี้ด้วย

© 2021 thairemark.com