Tuesday, 6 December 2022 - 10 : 11 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน”

กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” ให้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 โดยมีนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว วัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการในครั้งนี้คือ เพื่อสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กร ปลูกจิตสำนึกที่ดี

ตลอดจนทัศนคติในการทำงานร่วมกันภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ผลักดันให้ผลการดำเนินงานของกองทุนประกันชีวิตเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรจากสถาบัน Entraining อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน และ อาจารย์ เมธวินย์ เมฆฉาย แล้วยังมีกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

© 2021 thairemark.com