Sunday, 21 April 2024 - 3 : 48 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ธนาคารกรุงศรีขยับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ พร้อมตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ทั้งนี้กรุงศรียังคงให้ความสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเปราะบางและลูกค้ารายย่อย จึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น 0.10-0.50% อีกทั้งได้พิจารณาลดผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะลูกค้ารายใหญ่ขึ้น 0.25% ทั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 65 เป็นต้นไป โดยรายละเอียด ดังนี้

0…อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพิ่มขึ้น 0.10-0.50%
0…อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา หรือ MLR เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 5.83%
  • ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 6.20%
  • ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR คงเดิมที่ 6.05%
© 2021 thairemark.com