Wednesday, 17 April 2024 - 6 : 41 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

แก้หนี้เกษตรกร!ธ.ก.ส. เปิดโครงการชำระดีมีคืน-ลดดอกเบี้ย บัดนี้ลากยาวถึง 31 มี.ค.66

รัฐบาลเดินหน้า แก้หนี้ให้เกษตรกร ธ.ก.ส. ขานรับ เปิดโครงการชำระดีมีคืน-ลดดอกเบี้ย แก้หนี้ภาคครัวเรือน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31มี.ค. 2566

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กำหนดให้ ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน รวมทั้งกำหนดประเด็นต่างๆ ในการแก้ปัญหา โดยหน่วยงานต่างๆ นำนโยบายไปปฎิบัติเกิดผลเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ และมาตรการต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน คลายความกังวล และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เป็นอีกสถาบันการเงินของรัฐที่เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้ในระดับจังหวัดและสาขา เพื่อดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดโครงการชำระดีมีคืน โดยคืนดอกเบี้ยร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท และโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน ปีบัญชี 2565 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่มีหนี้สินเป็นภาระหนักโดยลดดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและโควิด-19

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับปีบัญชี 2565 โครงการฯมุ่งเน้นเกษตรกร บุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล รวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นลูกค้าที่สามารถชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยได้ปกติหรือมีหนี้ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน ที่มีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 (ยกเว้นหนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล) ให้มีแรงจูงใจในการชำระหนี้ตามกำหนดเวลา โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรงในวันถัดไป วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท

สำหรับเกษตรกรบุคคล รับดอกเบี้ยคืน อัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่เกินรายละ 1,000 บาท และกลุ่มเกษตรกร นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รับดอกเบี้ยคืน อัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง สะสมไม่เกิน 3,000 บาท และกรณีกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สะสมรายละไม่เกิน 10,000 บาท

ส่วนโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน มุ่งเน้นให้เกษตรกรและบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล รวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loan -NPL) หรือหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีสถานะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเกณฑ์เงินสด วันที่ 31 มี.ค.2565 หรือลูกหนี้ที่ออกจากโครงการพักชำระหนี้โครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่ครบกำหนด

โดยมีอัตราในการลดดอกเบี้ย ได้แก่ 1.ลดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นรายสัญญา 2.กรณีชำระดอกเบี้ยได้เสร็จสิ้น ลดดอกเบี้ยร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง 3.กรณีชำระดอกเบี้ยบางส่วน ลดดอกเบี้ยร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง สำหรับเกษตรกรและบุคคล ในกรณีที่เป็นลูกหนี้กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล รวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ลดดอกเบี้ยร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555-0555 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2566

© 2021 thairemark.com