Wednesday, 7 June 2023 - 11 : 24 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ธ.ก.ส. เข้ารับรางวลงาน Thailand Quality Award 2021

ธ.ก.ส. เข้ารับรางวลงาน Thailand Quality Award 2021 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ารับ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (Thailand Quality Award Winner Conference 2021) จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดย ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้าน ลูกค้า Thailand Quality Class Plus : Customer (TQC Plus) นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Quality Award 2021 Winner Conference 2021

ภายใต้คอนเซปต์ “The Excellence of the Future Readiness” พร้อมกับคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงส่งเสริมแนวทางการบริหาร จัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก การน าเกณฑ์ TQA ไปประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 ณ ภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

© 2021 thairemark.com