Wednesday, 29 November 2023 - 8 : 46 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตรดูงานเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร

ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตรดูงานเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรรแบบครบวงจรของบริษัท คูโบต้า จำกัด ณ คูโบต้า ฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและกรรมการ ธ.ก.ส. นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ​(ธ.ก.ส.) และประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัย นายสุนทร ตาละลักษณ์ นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส. และนายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจรของบริษัท คูโบต้า จำกัด

เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร รวมถึงการวางแนวทางความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาภาคการเกษตร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับเกษตรกรต่อไป เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ คูโบต้า ฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

© 2021 thairemark.com