Tuesday, 16 April 2024 - 5 : 21 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. เยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

คณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. เยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัย พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง นายสุนทร ตาละลักษณ์ นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส. และอนุกรรมการฯ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนางภาวนา เจริญชัยมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ เยี่ยมชมงานเกษตรกร ณ สวนทุเรียนบัวแก้ว อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อติดตามผลการน านวัตกรรมเกษตรไป ใช้ในเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

© 2021 thairemark.com