Thursday, 20 June 2024 - 4 : 03 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ธ.ก.ส. หนุนสหกรณ์นำเทคโนโลยี สร้างรายได้และความเข้มแข็งชุมชน

ธ.ก.ส.เดินหน้านโยบายสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร เติมทุนหนุนสร้างห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีให้แก่สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตยางพารา พร้อมสร้างแนวทางในการควบคุมคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิก ลดปัญหาการถูกกดราคา

​นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำยางพาราสดของ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด

และเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และเครือข่ายชาวสวนยาง เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพผ่านห้องปฏิบัติการและรับรองคุณภาพน้ำยางพาราผ่านการบ่งชี้ค่าทางเคมีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การหาค่า DRC (Dry Rubber Content) และค่าความบูดของน้ำยางสด VFA (Volatile Fatty Acid) เพื่อประเมินราคาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลในการจำหน่ายไปยังตลาดและเกษตรกรไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง

โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรรมการ ธ.ก.ส. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ณ โรงรมหนองสามห้อง สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

นายธนารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธ.ก.ส. ตระหนักถึงสภาพการณ์ปัญหากลไกราคายางพาราเสถียรภาพและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนจากยางแผ่นรมควันและยางแท่ง เป็นน้ำยางพาราสด ทำให้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวต้องปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด จึงได้พัฒนา LAB หรือห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำยางที่สามารถบ่งชี้ค่าทางเคมีต่าง ๆ ได้อย่างมีมาตรฐาน

เช่น การตรวจสอบกรณีน้ำยางบูด ค่าความเข้มข้นของน้ำยางที่สมาชิกนำส่ง ต้องมีค่าใกล้เคียงกับที่บริษัทผู้รับซื้อต้องการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ผู้รับซื้อเชื่อมั่นและ ลดปัญหาการถูกกดราคาในการรับซื้อ ขณะเดียวกันยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรในการรักษาคุณภาพการผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในช่วงฤดูการผลิตที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตร ย่านตาขาว จำกัด ทำธุรกิจรวบรวมผลผลิตน้ำยางสด ยางแห้ง ยางแผ่นรมควัน จากเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกยางพารา ประมาณ 10,866 ตัน มูลค่ากว่า 467 ล้านบาท และดำเนินธุรกิจการแปรรูปผลผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน น้ำยางสด และยางแผ่นรมควัน ประมาณ 2,686 ตัน มูลค่ากว่า 158 ล้านบาท

ซึ่งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาห้อง LAB ในครั้งนี้ ธ.ก.ส. ร่วมสนับสนุนเงินทุนในวงเงิน 1 ล้านบาท เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพิ่มพูนโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด ทำให้เกษตรกรสมาชิกกว่า 5,600 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาด้านราคาที่ ผันผวนได้อย่างยั่งยืน

จากความสำเร็จในการดำเนินโครงการของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของการขับเคลื่อนงาน ธ.ก.ส. ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ฟื้นฟูและยกระดับคุณภาพการผลิต เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่ม ลดปัญหาภาระหนี้สินครัวเรือน ทำให้ภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

© 2021 thairemark.com