Monday, 11 December 2023 - 4 : 30 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ธนาคารพาณิชย์ ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ ตาม กนง.

ธนาคารพาณิชย์ นำโดย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ และกรุงเทพ ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ ตาม กนง.

ธนาคารพาณิชย์ได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. มีมติให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี เมื่อวันที่ 25 ม.ค.66 ที่ผ่านมา โดยธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยไปเมื่อวันที่ 26 ม.ค.66 ที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK กล่าวว่า ธนาคารได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำให้สูงขึ้น 0.10%-0.25% โดยธนาคารมีความห่วงใยลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการรายเล็ก และเพื่อดูแลลูกค้ากลุ่มดังกล่าวให้สามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่นในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น

ทั้งนี้ ธนาคารจึงดำเนินการปรับดอกเบี้ยเงินกู้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยเพียง 0.10% และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทอื่นตามรายละเอียด โดยให้มีผลในวันที่ 30 ม.ค.66 ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา หรือ MLR ปรับจาก 6.37% เป็น 6.57%
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR ปรับจาก 6.74% เป็น 6.89%
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR ปรับจาก 6.50% เป็น 6.60%

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB กล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่กำลังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ส่งผลต่อเนื่องมายังต้นทุนในระบบธนาคารที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตาม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยภายในประเทศ และสะท้อนต้นทุนทางการเงินในระบบที่สูงขึ้น ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม แต่เพื่อช่วยบรรเทาภาระดอกเบี้ยของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารจึงเห็นควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย MLR MOR และ MRR 0.10%-0.20% ต่อปี ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MLR จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.520% เป็น 6.620% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี หรือ MOR จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.150% เป็น 6.350% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MRRจากปัจจุบันอยู่ที่ 6.745% เป็น 6.895% ต่อปี

พร้อมกันนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมการออมเงินในระยะยาวและให้ผู้ฝากเงินมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธนาคารจึงเห็นควรปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากขึ้น 0.05%-0.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

ส่วนธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ธนาคารว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ โดยมีผลบังคับใช้ในวันนี้ และมีรายละเอียดดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ชั้นดีแบบมีระยะเวลา หรือ MLR จากเดิมอยู่ที่ 6.25% เพิ่มเป็น 6.45% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชี หรือ MOR จากเดิมอยู่ที่ 6.75% เพิ่มเป็น 6.90% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR จากเดิมอยู่ที่ 6.65% เพิ่มเป็น 6.80% ต่อปี

สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ จาก 0.45% เป็น 0.50% และดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 และ 6 เดือน จากเดิม 0.60% เป็น 0.75% และเงินฝากประจำ 12, 24 และ 36 เดือนปรับเพิ่ม 0.25%

© 2021 thairemark.com