Tuesday, 16 April 2024 - 5 : 12 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ธ.ก.ส. แต่งตั้ง 8 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหม่มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นายนรินทร์ สมสะอาด เกิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2506 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2525 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขาตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการสาขาภาค ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง และผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลสายงานอำนวยการ

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นายสุภาษิต ศุภวุฒิ เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2506 เป็นชาวจังหวัดสกลนคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระดับปริญญาโท บริหารศาสตร มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2531 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขาสกลนคร จังหวัดสกลนคร จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสินเชื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐและผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสายงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายมานพ จินาไหม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นายมานพ จินาไหม เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2508 เป็นชาวจังหวัดชุมพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2532 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดระนอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน และผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสายงานบริหารจัดการคุณภาพหนี้

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายศรัทธา อินทรพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อสถาบันและผู้ประกอบการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นายศรัทธา อินทรพรหม เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2507 เป็นชาวจังหวัดปทุมธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท ด้านพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2533 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขาปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อสถาบันและผู้ประกอบการ และผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสายงานธุรกิจธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายวิทยา ปทุมาสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นายวิทยา ปทุมาสูตร เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2508 เป็นชาวจังหวัดนครปฐม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2533 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสายงานกำกับการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นางสาว ฐานิศวร์ ฐิติโชติวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นางสาวฐานิศวร์ ฐิติโชติวัฒนกุล เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2511 เป็นชาวจังหวัดกระบี่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2534 ในตำแหน่งพนักงานบัญชี กองการบัญชี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี และผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสายงานบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายเชษฐา แหล่ป้อง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นายเชษฐา แหล่ป้อง เกิดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2513 เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2536 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการสำนักสินเชื่อผู้ประกอบการ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ และผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสายงานทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารจัดการข้อมูล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป


นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2511 เป็นชาวจังหวัดสงขลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาโท ด้านสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2538 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขายะลา จังหวัดยะลา จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มยุทธศาสตร์องค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารจัดการข้อมูล และผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสายงานกลยุทธ์องค์กร

© 2021 thairemark.com