Tuesday, 5 March 2024 - 10 : 19 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

วช. ผลักดัน”ต้นดีหมี”หมี พืชธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนจ.เลยสู่ตลาดดิจิทัล

วช. ผลักดัน ต้นดีหมี พืชธรรมชาติของ วิสาหกิจชุมชน จ.เลย สู่ตลาดดิจิทัล ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยการพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการ จังหวัดเลยโดยมีกิจกรรม​ย่อย​ 2​ กิจกรรม​ได้แก่ กิจกรรม​ “การพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ชาต้นดีหมีของกลุ่มวิสาหกิจ​ชุมชน​บ้านท่าดีหมี” และ​ กิจกรรม​การยกระดับผลิตภัณฑ์​ผ้าย้อมสีธรรมชาติ​จากใบต้นดีหมีสู่ตลาดสีเขียวยุคดิจิทัล” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาดีหมี บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย​ นำโดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ​ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ผู้ตรวจสอบโครงการวิจัย ตามนโยบาย “การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดเลย” พร้อมด้วย​ นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการ​กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม​ วช. และ​คณะ​ โดยโครง​การดังกล่าว​ได้รับการสนับสนุน​ทุนวิจัย​จาก​ วช.​

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ถือเป็นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ​ประเทศ หากได้รับการสนับสนุนส่งเสริม และเสริมความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ ภายใต้แนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน​ ให้เป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านท่าดีหมี โดยการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและคุณภาพชีวิตให้กับท้องถิ่น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้นดีหมีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าดีหมีให้เป็นสินค้า OTOP ต้นดีหมี เป็นไม้ยืนต้น​พืชสมุนไพรพื้นบ้าน​ ที่เป็น​เอกลักษณ์ท้องถิ่น​เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน  หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยชุมชน “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่าดีหมี” โดยได้แนะนำทีมวิจัยในเรื่องของการพัฒนา​รูปแบบผลิตภัณฑ์​ผ้าย้อมสีธรรมชาติ​จากใบต้นดีหมีให้เป็นสินค้าระดับพรี่เมี่ยมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม​เสริมสร้างอัตลักษณ์​ให้กับชุมชน​พื้นที่บ้านดีหมีให้ชุมชน​ในพื้นที่ได้มีรายได้พึ่งพาสามารถ​พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช กล่าวว่า โครงการวิจัยการพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของการตลาดดิจิทัล เพื่อรองรับนวัตกรรมสินค้าที่ได้รับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม Modified product ซึ่งเป็น การยกระดับสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการสื่อสารการตลาดตามลักษณะเฉพาะของสินค้าการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นสื่อกลางในการประสานเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน ตามแนวคิด BCG Model ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีนวัตกรรมการจัดการที่ชุมชนสามารถนำวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร หรือผลผลิตที่มีราคาตกต่ำ มาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ​ ผ่านการทำการตลาดดิจิทัล E-Marketplace Platform และช่องทางการตลาด ของแต่ละผลิตภัณฑ์ผ่าน Line Official Account ที่ทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงลูกค้า รวมไปถึงการค้นหาแนวทางเพื่อการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจด้วยการจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching โดยผ่านแพลตฟอร์ม​ดิจิทัลของคนเลย(www.phaichshoploei.com)

ทั้งนี้จากความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สาธารณสุขจังหวัดเลย เกษตรอำเภอภูเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเรือ เทศบาลตำบลภูเรือ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย บริษัทประชารัฐเลย และหอการค้าจังหวัดเลย นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศส่งเสริมธุรกิจการค้าและตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัด​เลยได้อย่างยั่งยืน

© 2021 thairemark.com