Friday, 24 May 2024 - 1 : 57 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คนละครึ่งเฟส 4 ได้รับรายละ 1.2 พัน เริ่มใช้จ่าย 1 ก.พ.นี้

ครม.อนุมัติ คนละครึ่งเฟส 4 ได้รับคนละ 1,200 บาท เริ่มใช้จ่าย 1 ก.พ.-30 เม.ย.65

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) บนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีหลากหลายวาระพิจารณาซึ่ง 1 ในนั้นคือ ที่ประชุมอนุมัติ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564

รัฐสนับสนุนเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ (1 ก.พ.-30 เม.ย.65)

© 2021 thairemark.com