Thursday, 25 July 2024 - 10 : 15 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ยก“มนต์เสน่ห์วิถี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง”ไว้บนห้างฟิวเจอร์พาร์ค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด ได้จัดงาน “มนต์เสน่ห์วิถี   สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตามแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ บริเวณ ชั้น G โซนร้านทอง ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี โดยการนำนายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐมในนามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี,สมุทรปราการ, นนทบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, สระบุรี, อ่างทอง, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกันจัดงาน “มนต์เสน่ห์วิถี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง”

ซึ่งทางด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด จัดงาน “มนต์เสน่ห์วิถี   สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตามแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2565 ณ ชั้น G โซนร้านทอง ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

เกษตรอินทรีย์/เกษตรแปรรูป/สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

2. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

3. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีศักยภาพและได้มาตรฐานของกลุ่มจังหวัด      ภาคกลางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์/เกษตรแปรรูป/สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SME กลุ่มเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

1. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เด่น จำนวน 60 คูหา โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเภทอาหาร เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก

จากจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด

2. กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่กิจกรรมนาทีทอง จับฉลากลุ้นรับรางวัลทุกวัน

3. กิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน อาทิ เอิ้นขวัญ วรัญญา, เต๋า ภูศิลป์, ตรี ชัยณรงค์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีของดีกลุ่มภาคกลาง

4. การจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Online สอดคล้องกับการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการไลฟ์สดช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้มียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

5. กิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าทั้งในรูปแบบ Online และ Offline เพื่อเป็น     การสร้างโอกาสขยายช่องทางตลาดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

ในการจัดงานฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการแบบ New normal ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด และได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัดงานจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี

โดยทางด้านท่านบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดงาน

“มนต์เสน่ห์วิถี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง”ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตามแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ทั้ง 17 จังหวัด เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความหลากหลาย

ทั้งในด้านสินค้าเกษตร/ เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์/เกษตรแปรรูป สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์และคุณภาพของสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางอย่างแพร่หลาย และเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์วิถีชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางให้สามารถแข่งขันได้ อันจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางทั้ง 17 จังหวัด

ตามนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีบทบาทสำคัญในการผลักดันส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าในกลุ่มนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการค้าของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ทำให้ไม่สามารถจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายได้

แต่ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ได้เริ่มคลี่คลายลง สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ทั้ง 17 จังหวัด จึงจัดกิจกรรม“มนต์เสน่ห์วิถี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง” ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2565   ณ ชั้น G โซนร้านทอง ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี

โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงานเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง อาทิ เครื่องประดับนิล, ผลิตภัณฑ์จากเซรามิค, เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สินค้าเกษตร อาหารทะเล ผักผลไม้แปรรูป รวมทั้งสินค้าอื่นๆ  อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่ออุดหนุนพี่น้องพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางได้โดยตรง

สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้ยืนยันถึงความพร้อมของการจัดงานภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข โดยผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ผ่านการตรวจคัดกรองโรค Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ก่อนเข้าร่วมงาน ประกอบกับเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 

ทั้งนี้ท่านบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์   ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีความมุ่งมั่นและสนับสนุนในการจัดงานฯ ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ รวมทั้งผู้ประกอบการทุกท่าน ที่ร่วมกันสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม “มนต์เสน่ห์วิถี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง” ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอีกด้วย

© 2021 thairemark.com