Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 17 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

2 สส.เมืองเพชรบุรี รทสช.ยื่นกมธ.กีฬาสภาฯ แก้กฎกระทรวงเปิดเสรีแข่งวัวลานกีฬาพื้นบ้าน

2 สส.เมืองเพชรบุรี รวมไทยสร้างชาติ ยื่นกมธ.กีฬาสภาฯ แก้กฎกระทรวงเปิดทางให้กีฬาวัวลานเป็นกีฬาพื้นบ้านของภาคกลาง จัดแข่งได้ไม่ขัดกฎหมาย สอดคล้องเหมาะสมกับประเพณีการละเล่นของท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชน

จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ยื่นหนังสือต่อ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กีฬา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขความในกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503) เพื่อให้การละเล่นวัวลานเป็นกีฬาพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีจัดการแข่งขันได้อย่างไม่มีอุปสรรค

จ.อ.อภิชาติ กล่าวว่า ตนและนางธิวัลรัตน์ ได้รับการประสานงานจากชมรมอนุรักษ์วัวพันธุ์ไทย และชมรมกีฬาวัวลานจังหวัดเพชรบุรี ขอให้ประสานการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขกฎหมาย-กฎกระทรวงการละเล่นกีฬาหรือการแข่งขันกีฬาวัวลานให้สอดคล้องเหมาะสมกับประเพณีการละเล่นของท้องถิ่นที่มีสืบต่อกันมาจวบจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ เนื่องจากการละเล่น หรือการแข่งขันกีฬาวัวลาน ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านที่นิยมเล่นเป็นอย่างมากในจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงจังหวัดในภาคกลาง เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี โดยวัวมีวิถีชีวิตเป็นสัตว์ที่คลุกคลีอยู่กับชาวบ้านมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การแข่งขันกีฬาวัวลานจึงเป็นกีฬาของกลุ่มจังหวัดดังกล่าว

จ.อ.อภิชาติ กล่าวว่า ตั้งแต่อดีตวัว มีความผูกพันธ์กับชาวบ้าน เริ่มจากอาชีพชาวนาที่ใช้วัวในการไถนา นวดข้าว และมีวิวัฒนาการจนกลายเป็นการละเล่นกีฬาวัวลานขึ้นมา โดยปกติแล้วการละเล่นกีฬาวัวลานจะทำการแข่งขัน หลังจากที่ชาวบ้านเสร็จภารกิจทำนาเรียบร้อยแล้ว คือเริ่มแข่งตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

ในปัจจุบันนี้การละเล่นกีฬาวัวลาน เกิดเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างมาก และที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

“การละเล่น หรือแข่งขันกีฬาวัวลานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นิยมละเล่นหรือแข่งขันกันตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503) ออกตามความใน พ.ร.บ.การพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งได้กำหนดเวลาประเภทของการพนันให้เล่นภายในกำหนดเวลา ซึ่งการละเล่นวัวลาน กล่าวไว้ในข้อ 5 (ก) ข้อ 1 การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้ หรือแข่งขัน กำหนดเวลา 07.00 -19.00 น. จึงเป็นสาเหตุให้การละเล่นหรือแข่งขันกีฬาวัวลานผิดต่อกฎกระทรวงฉบับนี้ซึ่งขัดกับหลักความเป็นจริง ทางชมรมกีฬาวัวลานของจังหวัดเพชรบุรี จึงขอให้กมธ.กีฬาฯ ช่วยดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวในการแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนาน” สส.เพชรบุรี เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า

© 2021 thairemark.com