Sunday, 25 February 2024 - 2 : 45 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เดินหน้าขจัดความยากจน แก้หนี้นอกระบบ พัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน 3 จว.ชายแดนใต้

ผู้ตรวจมหาดไทยนำคณะลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ “นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา” เน้นย้ำให้ผู้ว่าฯ เร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของ “อนุทิน” 11 ข้อ รวมถึงเร่งงานขจัดความยากจน แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และหมู่บ้านยั่งยืน

นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือข้อราชการ และการประชุมตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี นายสราวุธ ศรีสมวงค์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน นายจรัญ อินทสระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และคณะ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระภิศัยสุนทรการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2

นายอังกูร เปิดเผยว่า ได้มีการพูดคุยถึงเรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM การขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน ตามโครงการหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (sustainable village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก การช่วยเหลือและฟื้นฟูเมื่อเกิดสาธารณภัย

จากนั้น นายอังกูรพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จำนวน 3 แห่ง คือ การขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน ตามโครงการหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (sustainable village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ บ้านคีรี ม.10 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส , กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย ณ บ้านค่าย ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส และกลุ่มนราบาติก ณ บ้านค่าย ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายอังกูร พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการจากหลายกรมในสังกัดกระทรวงหมาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการใน จ.ปัตตานีโดยได้ประชุมร่วมกับนางพาติเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อหารือข้อราชการ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ และการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

นอกจากนั้น ยังได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการใน จ.ยะลา เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ และการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในประเด็น การขับเคลื่อนโครงการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษ การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

นายอังกูร ยังได้เน้นย้ำในประเด็นสำคัญให้จังหวัดยะลาดำเนินการ ได้แก่ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ,การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ,การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ,การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย 11 ข้อพร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา รับการตรวจเยี่ยม

© 2021 thairemark.com