Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 15 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘รมช.ชาดา’เปิดสัมมนา ‘การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน’ภายใต้กรอบสังคมโลก

“ชาดา”รมช.มหาดไทย เปิดสัมมนา”การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบสังคมโลก (SDGs)” ณ จังหวัดชลบุรี

เมื่อเวลา 13.30 น วันดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดการสัมมนารวมพลังท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ตามโครงการ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบสังคมโลก (SDGs)” โดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น.ส.สุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา แทนนายอำเภอสัตหีบ ผศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามและนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศกว่า 6,000 คน ร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่นให้ สอดรับกับบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การใช้ระเบียบข้อกฎหมายของท้องถิ่น และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น

© 2021 thairemark.com