Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 41 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘รมช.คลัง’ย้ำรบ.หนุ่นการออมสร้างความมั่นคงในชีวิต

รมช.คลังมอบรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมประจำปี 2566 เนื่องในงานวันออมแห่งชาติ ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออมปลุกประชาชนเห็นประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุจากการทำงาน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง เป็นประธานงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 เนื่องในงานวันออมแห่งชาติ โดยมี น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรมว.คลัง ปฏิบัติราชการประจำ รมช.คลัง และน.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและต้อนรับ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา กล่าวว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลเกียรติยศแก่หน่วยงานความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการออม และรางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแก่องค์กร หน่วยงานที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมขับเคลื่อนการเพิ่มจำนวนสมาชิก กอช. ดีเด่น ในช่วงเดือน มกราคม – กันยายน 2566 เป็นต้นมา และเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานความร่วมมือที่มีการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.ยอดเยี่ยม ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีวินัยในการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณกับ กอช.

ทั้งนี้ การออม โดยเฉพาะการออมเพื่อการเกษียณ เป็นส่วนสำคัญในการขยายโอกาสและเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคม เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกัน และความมั่นคงในการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุจากการทำงาน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐได้พยายามผลักดันนโยบายส่งเสริมการออม เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานราว 39 ล้านคน เข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยระบบการออมเพื่อการเกษียณในรูปแบบการออมทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” การสร้างเสริมวินัยการออมให้กับประชาชนจึงเป็นอีกภารกิจที่กระทรวงการคลังให้ความสำคัญมาโดยตลอด

© 2021 thairemark.com