Wednesday, 24 July 2024 - 8 : 40 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ขยายฟรีวีซ่ารัสเซียหลังแห่เที่ยวไทยรั้งที่1ชาติยุโรป

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (ฟรีวีซ่า) ให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน หนังสือเดินทางสัญชาติรัสเซีย ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว และให้อยู่ในไทยได้ไม่เกิน 90 วัน เป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวของไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

จากเดิมนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียส่วนใหญ่เดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดา ซึ่งสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน

ทั้งนี้ เพราะรัสเซียมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งจากยุโรป โดยเมื่อปี 2562 ก่อนโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมาไทยกว่า 1.48 ล้านคน มากเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากยุโรป และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มีนักท่องเที่ยวรัสเซียมาไทยแล้ว 923,112 คน

© 2021 thairemark.com