Thursday, 20 June 2024 - 2 : 01 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

(MOU)ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชน สู่ Digital Marketing

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบัวหลวง ทินิดี โฮเต็ล บางกอกกลล์ฟ คลับจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชน สู่ Digital Marketing และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างจังหวัดปทุมธานี กับ piatform Thailand Showroom โดยมี คุณ ศิริญา เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ณุศา เลเจนด์ สยาม จำกัด นายปะจัญ จันทร์เนตร พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี กำหนดขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีมูลค่าสูงได้มาตรฐาน สู่ตลาดโลก ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคมากขึ้น และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/ สินค้าชุมชน / สินค้าเกษตรของผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี จัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออฟไลน์โดยการจัดจำหน่ายและการจัดแสดงสินค้า สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และก้าวสู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดจัดกิจกรรมแสดงสินค้า OTOP /สินค้าชุมชน /สินค้าเกษตร และผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครั้งนี้ภายในงาน รวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่นของจังหวัดปทุมธานี น กว่า ๕๐ บูท พบกับผลิตภัณฑ์เด่นมากมาย อาทิ ผ้า เครื่องแต่งกาย อาหารพื้นถิ่น เครื่องดื่ม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรโดยจัดขึ้น 2 ครั้งดังนี้ครั้งที่ 1 วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น G โซนร้านทอง ศูนการค้าฟิวเจอร์ฟาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

© 2021 thairemark.com