Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 09 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กกต. เวียนหนังสือทุกพรรคการเมือง เตรียมความพร้อมเลือกตั้งส.ส.2566

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามหนังสือส่งถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป เนื่องจากอายุสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มี.ค.2566 ซึ่งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือกรณีมีการยุบสภา ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ

โดยสำนักงานกกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ขอให้พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งดำเนินการ ดังนี้

1.ให้พรรคการเมืองบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรค และระบบฐานข้อมูลพรรค ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคในการจัดตั้งสาขาพรรค การแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด การประชุมใหญ่พรรค รวมทั้งหลักฐานไว้ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจะถือว่าข้อมูลสมาชิกพรรคในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของสำนักงานกกต. เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2.จัดตั้งสาขาพรรค หรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด กรณีพรรคใดยังไม่ได้จัดตั้งสาขาพรรค หรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดในจังหวัดใด ให้พรรคการเมือง เร่งจัดตั้งสาขาพรรคและแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัด เพื่อดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.

3.จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง กรณีพรรคใดยังไม่ได้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือมีไม่ครบตามกฏหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง ให้เร่งจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองให้ครบ โดยต้องกระทำในที่ประชุมใหญ่ของพรรคและให้ลงคะแนนลับ โดยมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. และหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

4.การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค กรณีพรรคใดยังมีกรรมการบริหารพรรคไม่ครบตามกฏหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง ให้เร่งจัดให้มีกรรมการบริหารพรรคให้ครบ โดยต้องทำในที่ประชุมใหญ่ของพรรคและให้ลงคะแนนลับ โดยมีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดในพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

ทั้งนี้ เมื่อร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลใช้บังคับสำนักงานจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

© 2021 thairemark.com