Thursday, 20 June 2024 - 3 : 45 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นโยบายรัฐบาล”ลุงตู่” โดนใจประชาชนมากที่สุด ‘คนละครึ่ง-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’

ผลสำรวจเผย นโยบายรัฐบาล โดนใจปชช.มากสุด คนละครึ่ง-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-ลดค่าไฟฟ้า-เราชนะ-ม.33 เรารักกัน ร้อยละ 35.4 เชื่อมั่นแก้เศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.65 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ที่ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2566 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.45 ที่ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดเก็ฐข้อมูลและสถิติตัวเลข

รวมทั้งสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักๆ ของรัฐบาล โดยเป็นการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 6,970 ราย ระหว่างวันที่ 17-31 ต.ค.65 นั้น พบว่า ในประเด็นมาตรการ/โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านมากที่สุด ผลสำรวจระบุ ได้แก่ (1) โครงการคนละครึ่ง (ร้อยละ 75.8) (2) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 69.9) (3) มาตรการลดค่าไฟฟ้า (ร้อยละ 59.2) (4) โครงการเราชนะ (ร้อยละ 25.1) และ (5) โครงการ ม.33 เรารักกัน (ร้อยละ 14.8)

นายอนุชา กล่าวว่า ส่วนความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมา พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 42.1 (แบ่งเป็น พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 7.7 และพึงพอใจมาก ร้อยละ 34.4) และพึงพอใจระดับปานกลางอยู่ที่ ร้อยละ 41 ขณะที่พึงพอใจในระดับน้อย-น้อยที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 14.7 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 2.2

ทั้งนี้ พบว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี เช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ได้แก่ พ่อบ้าน แม่บ้าน ผู้เกษียณอายุ นักเรียน นักศึกษา และผู้ว่างงาน มีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น

นายอนุชา กล่าวต่อว่า สำหรับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนั้น ผลสำรวจระบุประชาชนมีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 35.4 แบ่งเป็นเชื่อมั่นมากที่สุด ร้อยละ 5.8 และเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 29.6 ระดับปานกลาง อยู่ที่ร้อยละ 40.8

ซึ่งผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอยู่มาก แม้จะมีตัวเลขจากผลสำรวจบางส่วนที่ระบุเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศระดับน้อย-น้อยที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 20.6 และไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 3.2

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ส่วนผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อเป็นขวัญปีใหม่ในปี 2566 มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค (ร้อยละ 91.1) (2) ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา (ร้อยละ 67)

(3) แก้ปัญหาด้านการเกษตร เช่น ราคาพืชตกต่ำ จัดหาตลาดรองรับผลผลิต และราคาปุ๋ยแพง (ร้อยละ 30) (4) แก้ปัญหาการว่างงาน (ร้อยละ 23.4) (5) เพิ่มมาตรการ สวัสดิการ เงินช่วยเหลือเยียวยา เช่น โครงการคนละครึ่ง เพิ่มเงินผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ

นายอนุชา กล่าวด้วยว่า จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังกล่าว เป็นที่ยืนยันได้ว่านโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดนใจประชาชน ทั้งโครงการคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการลดค่าไฟฟ้า โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

ซึ่งสถิติตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำไปใช้วางแผน กำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทปัจจัยภายในประเทศและนอกประเทศที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

© 2021 thairemark.com