Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 08 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

อุตตม โพสต์ส่งสารวันรัฐธรรมนูญ สอท.ยึดมั่นการเมืองเพื่อประโยชน์ประชาชน

อุตตม โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในวันรัฐธรรมนูญ ประกาศพรรคสร้างอนาคตไทยพร้อมร่วมประชาชนสร้างการเมืองการปกครองที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2565 นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส์ส่วนตัว ว่า สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยได้ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาถึงวันนี้นับรวมเวลาแล้ว90 ปี


ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ คือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง อยู่เหนือกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นหลักประกันไม่ให้ผู้ปกครองใช้อำนาจตามอำเภอใจ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิด

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญประกาศใช้มาแล้ว 20 ฉบับ โดยแต่ละฉบับปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและสถานการณ์การเมืองในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจเป็นเรื่องปกติหากมองในมุมประเทศที่มีอายุการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ไม่นานนัก แต่พรรคสร้างอนาคตไทยเชื่อว่า ชาวไทยทุกคนมีความฝันอยากจะเห็นประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่คำนึงถึงประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง

พรรคสร้างอนาคตไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพร้อมเดินไปกับพี่น้องทุกคนในการสร้างสรรค์การเมืองการปกครองที่ถือเอาประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้งตามที่หวังไว้ร่วมกัน

อ้างอิง https://www.facebook.com/Dr.UttamaSavanayana

© 2021 thairemark.com