Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 44 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

วช.ผนึก รร.นายร้อยตำรวจเปิดศูนย์สางยาเสพติด

วช. ร่วมกับ รร.นายร้อยตำรวจ เปิดศูนย์ PSDP-Hub และศูนย์ DLET-Hub เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกลไกการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและศูนย์กลางด้านความรู้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดตัวศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ PSDP-Hub และศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด หรือ DLET-Hub ซึ่งเป็นการทำงานผ่านกลไกการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) และศูนย์กลางด้านความรู้ (Hub of Knowledge) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ที่ปรึกษาคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ กว่า 150 คน

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้บริหารจัดการศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กล่าวว่า ศูนย์ PSDP-Hub ดำเนินโครงการโดย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัยด้านกระบวนการความยุติธรรม มาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญญายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เพราะปัญหายาเสพติดไม่ได้สร้างปัญหาในด้านสังคมเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่รุนแรงและใกล้ตัว ศูนย์ PSDP-Hub จึงเป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญ และการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม มาพัฒนาเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทุกคนจะสามารถเข้ามาใช้องค์ความรู้ และนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

ด้าน ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ หัวหน้าโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด กล่าวเสริมว่า ศูนย์ DLET-Hub เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) ที่รวบรวมบุคลากรศักยภาพสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ในลักษณะของ “สมาคมแห่งเมธี” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งต่อไปยังผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการประชุม สัมมนา อบรม หรือเวทีทางวิชาการ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร และเป็นพื้นที่คลังปัญญาของผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันตำรวจโท วิชิต อาษากิจ อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวว่า ศูนย์ DLET-Hub (www.dlet-hub.com) เป็นศูนย์ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ดำเนินการร่วมกันผ่านทางระบบแฟลตฟอร์มดิจิทัล และการจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการวิจัยขั้นสูง สามารถผลิตนักวิจัยที่เป็นผู้นำทางความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดของประเทศ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับศูนย์ PSDP-Hub (www.psdp-hub.com) เป็นศูนย์ที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาคมในชุมชนต้นแบบ พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษา คืนคนดีสู่สังคม สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ มีความมั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ผลจากการดำเนินโครงการครั้งนี้จะได้ศูนย์ต้นแบบ (Pilot Hub) ที่จะนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์กลางด้านความรู้ และศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ดร.สันติ ผิวทองคำ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง บรรยายเรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด” พร้อมทั้ง พันตำรวจโท นิภัทร์ มีมุสิทธิ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ บรรยายเรื่อง “เก้าเลี้ยวโมเดล การป้องกันแก้ไขผู้มีความผิดปกติทางจิตเชิงรุก” และพันตำรวจโท เปรมศักดิ์ เลิศสุริยะกุล บรรยายเรื่อง “มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” พร้อมทั้งการทำแบบทดสอบองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Kahoot) โดย พันตำรวจโท วิชิต อาษากิจ อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้วย

© 2021 thairemark.com