Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 33 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรีทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ จนท.ฝ่ายปกครอง ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี โดยใช้ยุทธวิธีตำรวจ หลักสูตร “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 ณ อาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ทหาร ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ปลัดอำเภอ และข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมยุทธวิธีมาเป็นวิทยากร ณ อาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ แม้ว่าภาครัฐจะเพิ่มความเข้มแข็งทั้งในประเด็นของนโยบาย โดยการประกาศเป็นวาระเร่งด่วนของชาติที่จะต้องแก้ไข และในเชิงการดำเนินงานที่ทุกฝ่ายต่างต้องเร่งระดมสรรพกำลังเข้าแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันภาครัฐมีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งยังขาดทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเชี่ยวชาญ ซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จนอาจส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองนโยบายของภาครัฐ หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร

จังหวัดชลบุรีจึงได้ทำการฝึกยุทธวิธีให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร กำนัน และแพทย์ประจำตำบล ในหลักสูตร “ราชสีห์ พิทักษ์ราษฎร์”รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานปกครองในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี จนบังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ราชสีห์ พิทักษ์ราษฎร์” สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตนเองได้รับความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดให้มีการฝึกทบทวนดังกล่าวเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อไป

© 2021 thairemark.com