Sunday, 26 May 2024 - 12 : 14 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ถกแผนขับเคลื่อนพัฒนาไผ่ไทยชู 4 โมเดลส่งเสริมเพาะปลูกนำร่องลำปาง

สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้า อาเซียน-จีนเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาไผ่ไทยดัน 4 โมเดลส่งเสริมเพาะปลูกควบคู่กับปลูกพืชผลทางการการเกษตรเพื่อชดเชยรายได้นำร่องจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2565 นายนันทวัฒน์ พรรณสกุลวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้า อาเซียน-จีน เปิดเผยว่า ที่ประชุม หารือ แนวทางพัฒนาไผ่ไทยและการเตรียมความพร้อมในการจัดการ ไผ่ครบวงจรในแนวทาง Social Enterprise ได้สรุปเนื้อหาเบื้องต้นในการจัดการเรื่องการบริหารจัดการโครงการไผ่ แบ่งออกเป็น 3 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1(pointing up)ประชุม ในกรอบตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจด ทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise และตั้งคณะทำงาน กลุ่มย่อยเพื่อกำหนดแนวทางตามแผนงานที่ได้วางไว้

วาระที่ 2 หารือกับอาจารย์ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ นายกสมาคม ทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย และกรรมการสมาคมไผ่โลก(INBAR) เรื่องวางแนวทาง จัดการเรื่องบริหารจัดการไผ่ในประเทศไทย Green Bamboo เมื่อมีการ ส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกจะต้องมีพื้นที่ปลูกพืชผลทางเกษตรเพื่อการชดเชยรายได้ ผสมผสานบนที่ปลูกไผ่

วาระที่ 3 กำหนด เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดลำปาง

วาระที่ 4 วางระบบโลจิสติกส์เส้นทางในการขนส่งร่วมหารือกับนายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง นายกสหพันธ์ขนส่งแห่งประเทศไทย และนายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมช่างภาพ สื่อมวลชนดิจิตอล ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกันโดยมีการนัดหมายกันในวันที่ 8 มิ.ย.นี้เวลา 18:00 น ที่ ห้องอาหารจีนคยัก โรงแรมแม่น้ำ ถนนเจริญกรุง

© 2021 thairemark.com