Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 23 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กัญชาอภัยภูเบศร โมเดล-“เซียนปลูกกัญชา”แจงสร้างรายได้จริง!

ปราจีนบุรี – ปราจีนเตรียมโชว์ “กัญชาอภัยภูเบศร โมเดล”.!!..พร้อม “เซียนปลูกกัญชา”แจงสร้างรายได้จริง! …ในงานบูรพารวมกัญ มหัศจรรย์กัญชา สร้างสุขภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ โดยเขตสุขภาพเขต 6 ระหว่างวันที่ 6-8พ.ค.65 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

วันนี้ 4 พ.ค.65 ผู้สือข่าว จปราจีนบุรีรายงานว่า ได้รับการเปิดเผยจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรีว่า นอกจากกิจกรรมอื่นๆในการจัดแสดง-สาธิตแล้ว ใน “งาน บูรพารวมกัญ มหัศจรรย์กัญชา” นี้ยัง จะมีการจัดบูธริทรรศการ กัญชาโมเดิล ของทาง รพ.แสดงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ หรือประสบการณ์แก่ประชาชนด้วย

ทั้งนี้ เดือนมิถุนายน 2562 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ปลูกและผลิตยากัญชาจึงจัดทำโครงการ “กัญชาอภัยภูเบศรโมเดล” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตกร ผู้ประกอบการรายย่อย และสถาบันการแพทย์ที่สนใจทั่วประเทศ

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดยโรงพยาบาลได้ทำความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วิสาหกิจชุมชนและ มหาวิทยาลัยต่างๆ

โดยได้ดำเนินการศึกษาและวิจัยต่อยอดกัญชาเพื่อ ใช้ในทางการแพทย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำในส่วนต้นน้ำ คือ วัตถุดิบกัญชาที่มีคุณภาพ มีการทำงานร่วมกับวิสาหกิจเพื่อสังคม มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ปลูกกัญชา 3 ระบบ ได้แก่ ระบบปิด กึ่งปิด และเปิด

เพื่อศึกษาสภาวะการปลูก และความคุ้มค่า ในปัจจุบันเราพบว่าระบบปิดน่าจะไม่มีความคุ้มค่าสำหรับเกษตรกรประเทศไทย เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงมาก เพราะต้องลงทุนโรงเรือนและวัสดุต่างๆในราคาสูง อีกทั้งระบบยังใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะนี้กำลังศึกษาการปลูกในสภาวะกลางแจ้ง มีการเก็บข้อมูลและเตรียมเผยแพร่ส่งต่อความรู้ภาคเกษตรและประชาชนต่อไปในส่วนกลางน้ำ ได้พัฒนากระบวนการสกัด และผลิต

ปัจจุบันเรามียา 4 ตำรับที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต และกระจายไปในโรงพยาบาลทั่วประเทศ เกือบ 300 แห่ง ได้แก่ ยาสารสกัด THC 1.7% (สั่งจ่ายโดยแพทย์แผนปัจจุบัน) ยาแคปซูลศุขไสยาศน์ (สั่งจ่ายโดยแพทย์แผนไทย) ยาน้ำมันกัญชาทั้ง 5 ชนิดรับประทาน และ ชนิดทาภายนอก (สั่งจ่ายโดยแพทย์แผนไทย)ในส่วนปลายน้ำ เป็นการใช้ในผู้ป่วย เราเป็นโรงพยาบาลแรก!ของประเทศ ที่เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย พร้อมกับเก็บข้อมูลความปลอดภัยและผลการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง

หลักการพื้นฐานการปลูกกัญชา
ลักษณะดินปลูก

  1. เป็นดินร่วนซุย ระบายน้ำ ได้ดี ทั้งดินชั้นบนและดินชั้นล่าง เนื่องจากกัญชาเป็นพืชที่ ไม่ชอบดินเปียกแฉะตลอดเวลา ถ้ามีน้ำท่วมขังระบบรากติดต่อกันเกิน 24 ชั่วโมงแล้ว จะทำ ให้ต้น กัญชาฟื้นคืนสภาพเดิมได้ยาก ต้นแคระแกร็น และอาจจะตายในที่สุด เพราะระบบรากได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแทนที่ อย่างไรก็ดีสิ่งสาคัญที่สุด คือระบบรากจะได้รับสารพิษซึ่งเกิดจากการเน่าเปื่อยของอินทรียวัตถุในดิน
  2. ดินไม่เป็นดินเค็มหรือดินที่มีเกลือคลอไรด์สูง กัญชาที่ดีจะต้องมีปริมาณคลอไรด์  ในใบยาไม่เกินร้อยละ 1 ถ้ามีเกินกว่านี้จะทา ให้คุณภาพใบยาลดลง เช่น สีของใบจะหมองมัว ไม่สดใส มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ดูดความชื้นในอากาศได้ดี
  3. พื้นที่ปลูกไม่เคยเป็นที่ระบาดของโรคและแมลงอย่างรุนแรงมาก่อน
     
    เพศของกัญชา

นักปลูกทั่วไปส่วนใหญ่เลือกปลูกเพศเมีย เพราะมีการผลิตดอกและมีจำนวของTHCมากกว่าเพศผู้  ปกติเวลาที่ต้นกัญชาจะบอกเพศนั้นอาจใช้เวลาอย่างน้อยๆ 3 สัปดาห์จากเมล็ดพันธุ์ แต่ในปัจจุบันค่ายกัญชาที่เชื่อถือได้
ได้พัฒนาสายพันธุ์กัญชาให้สามารถเป็นเมล็ดตัวเมียได้แล้วจากการผสมเกสรจากพืชตัวเมียเข้าด้วยกัน

ผู้ปลูกจึงไม่จำเป็นต้องลุ้นสุ่มเมล็ดหากไม่คิดจะอยากปลูกตัวผู้
• เมล็ดตัวเมียเรียกว่าเมล็ด Feminized seed
• และเมล็ดสุ่มเพศเรียกว่า  Regular seed

ฤดูปลูกกัญชา
ฤดูปลูกกัญชา โดยปกติการเพาะปลูกกัญชาตั้งแต่เริ่มเพาะกล้าจนเก็บเกี่ยวใช้เวลา ประมาณ 5-6 เดือน อนึ่งในช่วงนี้ ทาง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อยู่ระหว่าง มีการอัพเดตการปลูก 3 ระบบ ปัจจุบันระหว่าง กำลังเก็บข้อมูล เรื่องการปลูกระบบเปิด และ จะทำการส่งต่อควารู้ให้เกษตรกรต่อไป เพื่อให้ปลูกได้คุณภาพ และประหยัดต้นทุน เกิดความคุ้มค่า

ขณะที่ นายปวรรณ ศรีจันทร์งาม ผู้จัดการ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.บ้านพระ และที่ปรึกษาการปลูกกัญชามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า เป็นกลุ่มวิหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชา ที่ผ่านมา มีความรู้ประสบกาณ์การปลูกกัญชา จากการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต และเรียนรู้ด้วยตนเองก่อน ที่จะมีการมาปลูกเป็นแปลงใหญ่ได้มี โอกาส เป็นที่ปรึกษาการปลูกกัญชา ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เรียนรู้ในรั้วโรงพยาบาลเกือบ 6 เดือน 1 รอบของการเก็บเกี่ยวจนถึงทุกวันนี้ 2 ปีแล้วเริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2563เป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มมาเกือบปี

เริ่มจากปลูกไพรก่อนและเริ่มมาปลูกกัญชาพื้นที่ปลูก100×100เมตร เป็น 6 ไร่ กัญชาไทย THC ให้สารมึนเมา ปลูกกลางแจ้งได้สายพันธุ์ไทย กัญชาสายพันธุ์ Chalotte’s Angel ให้สาร CBD ทุกวันนี้ เป็นกัญชง ไปแล้วจากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวนพื้นที่ ปลูกในโรงเรือน เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศ ครั้งแรก ปลูก 1,500 ต้น เกินได้1,500 บาท ได้ผล เม็ด ออกดอกรอบแรก กลางแจ้งได้ 120 ก.ก . ครั้งที่ 2 กัญชาสายพันธุ์ Charlotte’sAngel ให้ปลูก ในหน้าฝน ได้ตามเป้า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ส่งไปแล้ว ปลายปีที่แล้ว จำนวน 100 ก.ก กำลังจะจัดส่งอีก 300 ก.ก

ช่วงเดือนนี้ผลผลิตดีช่อดอกเราส่งไปให้ทางเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ไปทาง 3 สูตร ยาหยดใต้ลิ้น ส่วนใบ กิ่งก้างราก นำไปทำยาศุขไสยาศน์ ยาแผนไทยคนอื่นๆ ปลดออกจากยาเสพติดแล้วเราสามารถขายให้กับ บุคคลทั่วไปได้ ขายให้ โรงพยาบาล เสาไห้ ส่งให้ตามร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ปัญหา คือ ความต้องการทางผลผลิตคือ ถ้าโรงพยาบาลต้องการผลผลิตหน้าฝนก็ต้องเร่งผลิตอาจจะเกิดเชื้อรา แล้วก็ สัตว์และแมลงเราก็แก้ปัญหาด้วยชีวภัณฑ์ไม่ใช่สารเคมี

เห็นด้วยว่าการปลูกกัญชา เป็นช่องทางใหม่ เป็นการเพิ่มรายได้แทน พืช อื่นที่เคยปลูกมา เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดูด้วยว่าการทำ MOU กับบริษัทคู่สัญญา ให้ฟังยุติธรรมกับ สัญญา นี้หรือเปล่า แล้วก็ปลุก คำนวณต้นทุนว่าขาดทุนหรือเปล่า การ ปลูกให้มีปริมาณมากระดับหนึ่ง เบื้องต้นทาง กฎหมาย การต้องล้อมรั้ว กล้องวงจรปิด ต่างๆซึ่งแต่ละที่ ขึ้นอยู่กับ สถานที่ ว่าเป็นเขตชุมชนหรือเปล่า กับความแน่นหนา ขึ้นอยู่กับ สถานที่อยู่ในเขตชุมชนหรือเปล่า

ความแน่นหนาขึ้นอยู่ที่ ดุลย์พินิจ ของ หน่วยงาน แต่ละจังหวัด ถ้าเลือกสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะ ทำให้ ประหยัด ถ้าเราหาคู่สัญญา ที่ดีได้ เราไม่เสียเปรียบจะไม่ขาดทุน แน่นอน” นายปวรรณ กล่าว

มานิตย์ สนับบุญ/ปราจีนบุรี รายงาน

© 2021 thairemark.com