Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 59 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ซีพีเอฟ ผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัย มาตรการป้องกันโรคสัตว์ปีกระดับสูงสุด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผลิตเนื้อไก่คุณภาพปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีป้องกันและเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ลดความเสี่ยงการติดโรคจากคนสู่สัตว์ ส่งมอบเนื้อไก่ปลอดการปนเปื้อนเชื้อ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สพ.ญ.ดร.นิอร บุญประเสริฐ ผู้บริหารสูงสุด สายงานบริการวิชาการสัตว์ปีกและศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก กล่าวว่า ซีพีเอฟ มุ่งเน้นในคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร ดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดที่อาจปนเปื้อนตลอดกระบวนการเลี้ยงสัตว์ปีกทุกขั้นตอนและกระบวนการผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานระดับสากล

สำหรับวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่จะนำมาให้สัตว์กินต้องมีความปลอดภัย ไม่มีเชื้อปนเปื้อน มีการคัดวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยต้องมาจากวัตถุดิบที่สะอาด มีคุณภาพ มีสารอาหารครบถ้วน ขณะเดียวกันมีการทวนสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ต้องเป็นแหล่งที่มั่นใจได้ ไม่มีการปนเปื้อนของสารต่างๆ ที่จะส่งผลต่อตัวสัตว์และผู้บริโภค รวมทั้งต้องถูกต้องตามกฎหมาย

ด้านโรงเรือนเลี้ยงไก่ เป็นโรงเรือนระบบปิด (Evaporative Cooling System) สามารถปรับการระบายอากาศที่เหมาะสม ซึ่งในการเลี้ยงไก่สิ่งที่สำคัญคือ ไก่ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอากาศถ่ายเท ซึ่งระบบนี้ทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ สามารถควบคุมอุณหภูมิ สภาพอากาศ ความชื้น ให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละช่วงวัย ทำให้สัตว์อยู่สบายและไม่เครียด

สพ.ญ.ดร.นิอร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ในโรงเรือนมีการใช้ Internet of things (IOT) โดยนำระบบอินเตอร์เน็ตและระบบไวเลสมาใช้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น มีการใช้คอมพิวเตอร์จากส่วนกลาง ที่สามารถมอนิเตอร์จากห้องควบคุมกลางได้เลย ซึ่งช่วยลดการเข้าไปภายในโรงเรือนของมนุษย์

ในขณะเดียวกัน มีการใช้กล้องติดตามสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน รวมถึงความเป็นอยู่ของสัตว์ให้อยู่อย่างสุขสบาย ได้แสดงพฤติกรรมของสัตว์อย่างมีความสุข อยู่สบาย จะกินน้ำกินอาหารดี และมีการนอนอาบแกลบ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกว่า สัตว์อยู่สบาย เมื่อสัตว์มีความสุข สุขภาพดี สวัสดิภาพสัตว์จะดีตามด้วย ส่งผลทำให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี และได้เนื้อไก่ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังมีระบบการให้อาหารแบบอัตโนมัติ โดยรถขนส่งอาหารจากภายนอกต้องผ่านมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐาน เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าฟาร์ม จากนั้นจะนำอาหารไปโหลดใส่ไซโลหน้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เพื่อเข้าสู่ระบบให้อาหารแบบอัตโนมัติของฟาร์ม (Auto Feeding System) โดยที่คนไม่จำเป็นต้องเข้าไปเทอาหารภายในโรงเรือนซึ่งลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องโรคที่จะติดจากคนสู่สัตว์ได้  

ซีพีเอฟ ยังมีทีมสัตวแพทย์บริการวิชาการด้านสัตว์ปีกในการเฝ้าระวังโรค โดยสัตวแพทย์จะเข้าไปตรวจติดตามสุขภาพของสัตว์ระหว่างการเลี้ยง มีการออกโปรแกรมการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจติดตามสถานะการติดเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคที่มีความสำคัญ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล รวมถึงโรคแซลโมเนลล่า ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษให้กับผู้บริโภค ซึ่งมาตรการเฝ้าระวังเหล่านี้ จะยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ซีพีเอฟ ปลอดจากการปนเปื้อนของเชื้อที่กล่าวมาทั้งหมด

© 2021 thairemark.com