Monday, 20 May 2024 - 11 : 40 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

รัฐยังไม่รับขึ้นทะเบียน’กัญชง กัญชา กระท่อม’

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจปลูกพืชควบคุม 3 ชนิด ประกอบด้วย กัญชง กัญชา และกระท่อม ล่าสุด กัญชง และกัญชา ได้รับการปลดล็อกทางกฎหมายให้ประชาชนสามารถขออนุญาตเพาะปลูกได้แล้ว ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กัญชา

ส่งผลให้ขณะนี้มีเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางส่วนแสดงความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชดังกล่าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช แต่ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชดังกล่าว

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อไม่ให้การขึ้นทะเบียนพืชควบคุมนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพืชควบคุมดังกล่าวจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จึงต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้รัดกุม เมื่อ สศก.ได้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชควบคุมดังกล่าวได้

กัญชง

อย่างไรก็ตามส่วนที่เกษตรกรทำได้ในขณะนี้ คือการรวมกลุ่มสำหรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตขอปลูกพืชควบคุมดังกล่าว กับ อย. โดยบุคคลธรรมดา ได้แก่ ประชาชนทั่วไป เกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน สามารถขออนุญาตปลูกกัญชง กัญชา ได้แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้เพาะปลูกกระท่อมได้ตามกฎหมาย ต้องรอการตราร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อมก่อน

© 2021 thairemark.com